Čemu věříme?

Naše vyznání

Na dalších řádcích naleznete rozpis toho čemu věříme. Alfou a omegou je pro nás Boží slovo a víra. Na prvním místě je samozřejmě všemohoucí, dobrý a milující Bůh.

Bůh

Věříme v Boží trojici, trojjediného Boha Otce, Syna a Ducha Svatého, který stvořil nebe, celý vesmír i Zemi – svět spirituální i hmotný. Věříme, že stvořil všechno živé na Zemi a nakonec stvořil člověka jako muže a ženu, do svého zastínění a ke své podobě.

Boží plán

Věříme, že Bůh tak miloval Zemi a člověka, že poslal svého jediného zplozeného Syna, Ježíše Krista, který byl zázračně počat z Boží moci a Ducha Svatého v těle panny a narodil se na tento svět, aby žádný z lidí, kdo v Něho uvěří, nezahynul, ale měl život věčný.

Kříž

Věříme, že Ježíš Kristus musel být ukřižován, zemřít a třetího dne vstát z mrtvých, aby celé lidstvo vykoupil z hříchu a věčné smrti, která je důsledkem hříchu. Věříme, že po svém vzkříšení vystoupil do spirituálního nebe, že je stále živý a nyní sedí po pravici Boha Otce a přimlouvá se za všechny lidi.

Ježíš Kristus

Věříme, že Ježíš Kristus je jediná cesta k Bohu a jediný prostředník mezi člověkem a Bohem. Věříme v osobní záchranu člověka skrze víru ve vzkříšení a prolitou krev Ježíše Krista, která má moc očistit každý hřích.

Bible

Věříme, že celá Bible je inspirované Boží Slovo, které je odhalením jediné pravdy a Boží vůle pro každého člověka.

Uzdravení

Věříme v uzdravení těla i duše, ve veškeré zaopatření, spravedlnost, pokoj a radost – požehnaný a šťastný život – který je Božím plánem pro každého věřícího již na této Zemi.

Křest

Věříme v křest fyzickým ponořením do vody a v křest spirituálním ponořením do Ducha Svatého s projevem mluvení jazyky. Věříme v Boží moc a dary Ducha Svatého, které jsou k vystrojení svatých a které Duch Svatý udílí všem věřícím jednotlivě, jak sám chce.

Společenství

Věříme ve společenství věřících – církev i v osobní obecenství s Bohem, posvěcení Božím Slovem, v modlitbu, promlouvání víry založené na Božím Slově a ve zvěstování evangelia – dobré zprávy o milujícím Bohu a Jeho smíření s člověkem.

Druhý příchod Ježíše

Věříme ve vytržení Boží církve ještě před koncem nynějšího věku a počátkem soudů na Zemi, kterému bude předcházet zvěstování evangelia všem národům po celé Zemi. Věříme ve druhý, fyzický návrat Ježíše Krista na Zem jako Pána pánů a Krále všech králů a nastolení vlády Božího království na celé Zemi.

Život věčný

Věříme ve vzkříšení mrtvých, ve věčný život s Bohem a nekonečnou radost všech zachráněných. Zároveň však věříme, že ti, kteří neuvěřili v Ježíše Krista a nepřijali Boží milost, odpuštění hříchů a smíření, které jsou každému dostupné pouze ve jménu Ježíš, budou navěky odděleni od Boha a Jeho lásky a budou mít podíl spolu s ďáblem a padlými anděly ve věčné smrti a odsouzení.

“ Věřím, že zdravé vyučování je to, které je příjímáno skrze jedinou pravdu a filtr všech lží a nepravostí – Boží Slovo  !! “

(pastor Bohdan Stonawski)

Poznejte nás více

Přidej se k nám

V našem sboru je pro každého místo; jak pro bratry a sestry užívající si Boží přítomnost a chválu, tak i pro ty, kdo by chtěli Pánu sloužit v jakékoliv formě: ve chválách, ve svědectví, slově povzbuzení, atd. Pokud se nás rozhodnete navštívit, budeme moc rádi a nikdy Vám nebudeme bránit růst ve službě Pánu.

Naši pastoři: Bohdan a Patricie Stonawšťí

Naši pastoři: Bohdan a Patricie Stonawšťí

Pastoři

Vstoupili jsme do svazku manželského v roce 2007. Máme spolu tři děti: Lucinku, Alenku a Ewičku. Před několika lety jsme založili a začali tzv. ‘‘od nuly‘‘ nezávislé křesťanské společenství (spolek) v Třinci. Na podzim roku 2019 jsme se stali pevnou součástí státem uznané Církve Nová naděje a jejím plnohodnotným sborem v Třinci. Oba pracujeme v sekulárním zaměstnání a službu v církvi vykonáváme bezplatně. Toužíme vidět lidi plné víry v Boží slovo, kteří hoří pro nekonečně dobrého a milujícího Boha. Máme rádi majestátní hory i nespoutané moře a výlety do přírody.