Církev Nová Naděje Třinec

Čemu věříme?

Poslední shromážděni proběhlo v neděli, 27.08.2023.

Obrácení - Pokání z hříchů . Vodní křest ponořením . Naplnění Duchem Svatým .

Začněte ještě dnes nový život, který vám nabízí Pán Ježíš Kristus. Přišel na tento svět, aby zemřel na kříži Golgoty. Takto na sebe vzal trest odsouzení a věčné smrti za hříchy každého jednoho člověka. Nezůstal však v hrobě, ale třetího dne vstal z mrtvých..!! OBRAŤTE SE (dělejte pokání) od hříchu a svého starého způsobu života k Bohu. UVĚŘTE ve svém srdci, že Ježíš Kristus zemřel za vás a navždy svou prolitou krví smazal všechny vaše hříchy a třetího dne vstal z mrtvých a VYZNEJTE (potvrďte) Ježíše nahlas svými ústy jako svého Pána a spasitele. DEJTE SE pokřtít do jména Ježíš ponořením do vody  a VEZMĚTE dar Ducha Svatého (buďte naplnění Božím Duchem). STAŇTE SE učedníky a následovníky Ježíše a celý váš život se změní od základu…

Jak mohu uvěřit v Ježíše..?

 Modlitby za Izrael

Vždy první neděli v měsíci…

Protože milujeme Boha Izraele, Boha Abraháma, Izáka a Jákoba, proto milujeme i jeho vyvolený lid Izrael, milujeme zemi Izrael a Boží nedělitelné město Jeruzalému… Připojte se k nám a společně se v jednotě pravidelně modleme a přimlouvejme za Izrael, vždy 1. neděli v měsíci kdykoliv během celého dne, individuálně, ve skupinách nebo i během shromáždění ve vaši církvi, jak vás Bůh v tom povede…

Více informací  zjistíte na těchto – k tomuto účelu vytvořených – stránkách :

https://www.1nedeleproizrael.cz/

 

Poslední shromáždění církve proběhlo v neděli, 27.08.2023.